จะใช้บัตร ATM ได้กับบัญชีประเภทใดบ้าง
บัตร ATM ใช้ได้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เครื่อง ATM ยึดบัตรจากสาเหตุใดบ้าง
เครื่อง ATM จะยึดบัตรด้วยสาเหตุใหญ่ ๆ คือ
1. เจ้าของบัตรโทรแจ้งให้ธนาคารอายัดบัตร และในเวลาต่อมามีการนำบัตรดังกล่าวไปใช้บัตรใบนั้นจะถูกยึดทันที
2. ในการนำบัตรไปใช้ถอนเงิน หากมีการกดรหัสผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด เช่น 3 ครั้ง เครื่องก็จะยึดบัตร

บัตร ATM จะสามารถใช้บริการอะไรจากตู้ ATM บ้าง
บัตร ATM สามารถใช้บริการได้หลายอย่าง เช่น สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหว่างบัญชี ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระค่าสาธารณูปโภค ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โอนเงินให้บุคคลที่ 3 ภายในธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคาร นอก จาก บัตร ATM จะใช้บริการที่ตู้ ATM แล้ว บัตร ATM ของธนาคารบางแห่งยังสามารถนำมาซื้อสินค้าและบริการได้ทันที เรียกว่า ใช้เป็นบัตรเดบิต โดยไม่ต้องเสียเวลาถอนเงินจากตู้ ATM

กรณีที่เครื่อง ATM ไม่จ่ายเงินท่านหลังจากทำรายการถอนแล้ว จะทำอย่างไร
ท่านควรติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีที่ออกบัตรทันที หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์แก้ปัญหาที่สำนักงานใหญ่แต่ละแห่ง โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่ธนาคาร ได้แก่ วัน/เวลาที่ทำรายการ สถานที่ตั้งเครื่อง ATM เลขที่บัญชี เลขที่บัตร และจำนวนเงิน

ปัจจุบันธนาคารมีหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารอย่างไร
การทำรายการโดยใช้ตู้ต่างธนาคารเกิน 4 ครั้งต่อเดือน ธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือบัตรในครั้งที่ 5 และต่อ ๆ ไปได้ในอัตราครั้งละ 3 บาท แต่ธนาคารอาจใช้ดุลยพินิจ ที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมก็ได้

กรณีที่เจ้าของบัตรลืมรหัสตัวเอง แล้วบัตรถูกยึด จะขอรับบัตรคืนจากธนาคารได้อย่างไร
- กรณีเป็นเครื่องต่างธนาคาร ให้ติดต่อขอคืนบัตรที่ธนาคารเจ้าของบัตร ซึ่งอาจต้องรอหลายวัน
- กรณีเป็นเครื่องของธนาคารผู้ออกบัตร ให้ขอรับได้จากธนาคารภายในวันรุ่งขึ้น
ทั้ง 2 กรณี เจ้าของบัตรต้องเตรียมหลักฐานยืนยันว่า เป็นเจ้าของบัตรที่แท้จริง

ธนาคารใดบ้างที่ถือปฏิบัติเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ต่างธนาคาร เมื่อใช้เกิน 4 ครั้งต่อเดือน
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2541 มี 5 ธนาคาร ที่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวรายการละ 3 บาท คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้ถือบัตรก็ไม่ควรที่จะนำบัตรไปใช้กับตู้ต่างธนาคารอย่างฟุ่มเฟือย เพราะเป็นการสร้าง ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ธนาคารที่ไม่ผลักภาระให้ลูกค้าก็ต้องรับภาระชำระค่าธรรมเนียม ให้แก่ธนาคารเจ้าของตู้แทนผู้ถือบัตร

เป็นผู้ถือบัตร ATM ที่ออกโดยสาขาของธนาคารแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด จะเสียค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารเมื่อใด
ผู้ถือบัตร ATM ที่ออกโดยธนาคารในต่างจังหวัดสามารถใช้ตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรในจังหวัดนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าหากไปใช้ตู้ ATM ของธนาคารอื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 10-20 บาทต่อรายการ ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร (ค่าคู่สาย) เข้ามาที่ศูนย์ประมวลผลในกรุงเทพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงต้องนำค่าคู่สายรวมเข้าไปด้วย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Comment

Comment:

Tweet